Pojištění vozidel
Informační dokument k havarijnímu pojištění

Společnost: SERVISNÍ POJIŠŤOVNA a.s. Třída Tomáše Bati 532, 763 02 Zlín - Louky

Produkt: Havarijní pojištění motorových vozidel

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.
O jaký druh pojištění se jedná?
Tímto produktem lze sjednat havarijní pojištění motorového vozidla, případně i doplňková pojištění k vozidlu.

Co je pojištěno?

Základní rizika:

 • Škody na vozidle způsobené pojistným nebezpečím sjednaným v pojistné smlouvě (havárie, živel, odcizení, vandalismus, střet se zvěří, okus měkkých částí vozidla).

Doplňková pojištění:

 • Havarijní pojištění při nezaviněné nehodě
 • GAP pojištění
 • Pojištění skel vozidla
 • Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy

Co není pojištěno?

 • Škody vzniklé před počátkem pojištění
 • Vlastní škody způsobené nesprávnou obsluhou
 • Vlastní škody způsobené úmyslně
 • Škody vzniklé na vozidle bez platné STK

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.

Jsou nějaká omezení v pojistném krytí?

 • Pojistné plnění je omezeno sjednaným limitem pojistného plnění nebo sjednanou pojistnou částkou.
 • Pojistitel neposkytuje pojistné plnění v rozsahu sjednané spoluúčasti.
 • Pojistitel vyžaduje provedení fotodokumentace předmětu pojištění.

Při nesplnění této povinnosti může dojít až k zániku pojistné smlouvy.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

 • Havarijní pojištění je platné na území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Jaké mám povinnosti?

 • Zodpovědět pravdivě a úplně na dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
 • Oznámit bez zbytečného odkladu, že došlo k vyřazení vozidla z evidence, jeho zániku nebo odcizení
 • Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik pojistné události.
 • Na žádost pojistitele prokázat změnu vlastníka vozidla zápisem z registru vozidel nebo ve velkém technickém průkazu.
 • Plnit další povinnosti stanovené pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

Kdy a jak provádět platby?

První pojistné je splatné do 15 dnů od sjednání pojistné smlouvy. Běžné pojistné je spatné nejpozději k prvnímu dni pojistného období.
Pojistník platí pojistné na účet pojistitele uvedený v pojistné smlouvě. Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz) nebo poštovní poukázkou.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
Důvody, pro které pojištění zaniká, jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojištění sjednané na dobu určitou zaniká také uplynutím pojistné doby.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

 • Písemně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy, pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby.
 • Písemně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli, pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.
 • Písemně nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období, pojištění zanikne ke konci pojistného období. V případě nedodržení lhůty zaniká pojištění až k nejbližšímu následujícímu pojistnému období.